Resultaten mobiliteitsenquête HHW-Langedijk

De BKL heeft het onderdeel “verkeer en vervoer” altijd prominent op de agenda staan en tracht daarbij als klankbord te fungeren naar de gemeente toe. Onze wensen en adviezen worden niet altijd door de gemeente overgenomen hetgeen wij uiteraard jammer vinden. Het belangrijkste voorbeeld daarbij is de nieuwe rotonde in de N504 ter hoogte van Bossen en de Bakker.

Lees verder

Uitstel ALV

Beste leden,

Nadat wij in het voorjaar de algemene ledenvergadering wegens alle corona-maatregelen hadden uitgesteld, hadden wij gehoopt dit najaar alsnog een algemene ledenvergadering te kunnen houden. De huidige situatie laat het niet toe om fysiek een vergadering te houden. Wij vinden dit bijzonder jammer. We hadden u graag in levende lijve willen treffen bij onze jaarlijkse ALV. Nu dit niet mogelijk is, hebben wij besloten om het bespreken van het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 door te schuiven naar de algemene ledenvergadering in 2021. Wij zullen dan de stukken over 2019 en 2020 tegelijk behandelen.

‘De draad weer oppakken en angst ombuigen naar hoop en vertrouwen’

Ondernemen is net als klimmen. Je zoekt het pad omhoog met alle uitdagingen van dien. En ja, vallen hoort daar ook bij. Door corona zijn veel ondernemers met hun bedrijf heel wat meters naar beneden gevallen. ‘Toch moeten we de draad weer zien op te pakken en de weg omhoog weten te vinden. Daarvoor zullen we de angst die er nu heerst, moeten overwinnen en ombuigen naar hoop en vertrouwen’, zeggen Cornelis de Geus en Michiel van Overbeek, bestuursleden van Bedrijfskring Langedijk.

Lees verder

Nieuwe voorzitter AOL

Jan Kramer is tijdens een ingelaste algemene ledenvergadering in augustus benoemd tot voorzitter van de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk. Hij volgt Rick Muileboom op die gedurende een lange periode de voorzittershamer hanteerde. Rick Muileboom blijft als algemeen bestuurslid wel betrokken bij de AOL.

Lees verder

Visie werklocaties Dijk en Waard

Een onderzoek naar de staat van de werklocaties (voornamelijk onze industrieterreinen).

De provincie heeft in 2019 opdracht gegeven voor een onderzoek naar toekomstbestendigheid van werklocaties in Noord-Holland Noord. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf hebben de regiogemeenten deze inventarisatie uit laten voeren. Hierbij zijn alle werklocaties beoordeeld op zaken als: economische dynamiek, ontwikkeling werkgelegenheid, potentie voor verduurzaming en innovatiekracht.

Lees verder

Uitnodiging ondernemersbijeenkomst

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard nodigen u uit om op maandag 21 september van 19.30 tot 21.00 uur fysiek in ‘Heer Hugo’ (Gildestraat 2 te Heerhugowaard) of online via Zoom de concept-visie werklocaties van reacties te voorzien en mee te denken en actief mee te werken aan de uitvoeringsagenda van onze bedrijventerreinen. Uw input is belangrijk om te komen tot een actueel en breed gedragen visie op onze werklocaties. De bedoeling is dat de concept-visie in oktober 2020 in college ter besluitvorming komt en in november in de beide gemeenteraden wordt behandeld. Klik hier voor de uitnodiging.

Vrijstaande kantoorlocatie beschikbaar

Begin dit jaar is het prominente kantoorpand aan de uitvalsweg naar Heerhugowaard beschikbaar gekomen voor de verhuur. De voormalige eigenaar, zorginstelling Esdege-Reigersdaal, is verhuisd naar Heerhugowaard waar het intrekking heeft genomen in het voormalige pand van Ziggo.

Lees verder