Terugblik ALV 17 juni 2021: fusie en ambitie in de hoofdrol

Op 17 juni 2021 vond de Algemene Ledenvergadering van onze Bedrijfskring voor het eerst via een livestream plaats. Schoon Producties had het technisch super geregeld. Toch hopen we volgend jaar de vergadering weer fysiek – of eventueel hybride – te kunnen houden. Bakkerij Jonker had voor de gelegenheid een uitgebreide lunchbox voor alle deelnemers verzorgd, waarvoor onze dank. Hier volgt een korte samenvatting:

Terugblik verenigingsjaar 2020
2020 was een bewogen jaar, een jaar waarin corona ons (bedrijfs-)leven beheerste. Over het algemeen hebben de meeste bedrijven uit onze regio het goed gedaan, ook al zijn er zeker ondernemingen die het zwaar hebben gehad en het nog steeds hebben. Als bedrijfskring doen we er alles aan om de vele steunmaatregelen en subsidies van de overheid naar onze regio te trekken. Dit doen we gezamenlijk met de Bedrijfskring Heerhugowaard en de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL).

Ambitiedocument
Een herziening van de Langedijker economische visie is, onder andere door de fusie met Heerhugowaard, nodig. Met name de vele lokale en regionale economische uitdagingen hebben ons doen besluiten om een ambitiedocument op te stellen. Dit ambitiedocument zal de komende jaren het kompas voor ons georganiseerde bedrijfsleven naar onder andere de overheid zijn.

Speerpunten in het ambitiedocument, dat in samenspraak met Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord is opgesteld, zijn de bereikbaarheid, de behoefte aan woningen, het vasthouden en aantrekken van werknemers in onze regio en het realiseren van voorzieningen, zoals recreatie. Daarnaast zal er in het document aandacht zijn voor de energie-infrastructuur.

Fusie
Gezien de fusie van de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk hebben de betrokken bedrijfsverenigingen – Bedrijfskring Heerhugowaard, Algemene Ondernemersvereniging Langedijk en Bedrijfskring Langedijk – het plan opgevat om te gaan fuseren. De afgelopen twee jaar is er intensief samengewerkt en zijn er verschillende commissies in het leven geroepen, onder andere op het gebied van werklocaties en bereikbaarheid. De fusies tussen de gemeentes en tussen de bedrijfsverenigingen zorgen voor een enorme toename aan overleg en werkzaamheden. Voor de bestuursleden word het steeds moeilijker om dit er ‘even bij’ te doen. Daarom willen we als bedrijfsverenigingen een professionaliseringsslag maken. Denk aan het inhuren van betaalde krachten op het gebied van secretariaat en communicatie. Dit zou eventueel bekostigd kunnen worden via een Ondernemersfonds.

De nieuw op te richten bedrijfsvereniging Ondernemend Dijk en Waard zal straks twee speerpunten hebben: Belangenbehartiging en Business tot Business. Daarnaast zal er aandacht blijven voor lokaal netwerken en lokale initiatieven om zo het eigen karakter van elke vereniging te borgen. Zo zal de Businessavond tijdens de Zuurkoolcup gewoon in de huidige vorm blijven bestaan.

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid en het oplossen van knelpunten staan hoog op onze agenda. Sweco maakt een overzicht en kostenberaming van de knelpunten in het HAL-gebied. In 2020 is de Largas-rotonde bij de N504 opgeleverd. Als vereniging hebben we ons hier hard tegen verzet, gezien onze zorgen over de veiligheid, maar helaas heeft dit niet mogen baten. Onze zorgen bleken juist: sinds de oplevering van de rotonde is het aantal ongelukken op dit verkeerspunt toegenomen. Het wachten is op het eerste dodelijke slachtoffer. We blijven aandringen bij de overheid om hier alsnog iets aan te doen. We blijven strijden voor een robuust netwerk van auto- en fietswegen in onze regio.

Ledenaantal en bijeenkomsten
In 2020 is het aantal leden nagenoeg gelijk gebleven. Helaas hebben we wegens corona weinig bijeenkomsten kunnen organiseren. De eerste live bijeenkomst – de nieuwjaarsreceptie “JONGE HONDEN” begin 2020 bij Schoon Producties en het naastgelegen Rubex Interiors – was tevens de laatste keer dat we elkaar persoonlijk gezien en gesproken hebben.

BKL 30 jaar
In 2020 bestond Bedrijfskring Langedijk 30 jaar. Uiteraard hadden we dit heuglijke feit graag feestelijk willen vieren. Gelukkig hebben we een mooi alternatief gevonden in de vorm van het Langedijker cadeaupakket, verzorgd door Ruby Groen van Langedijker Uitje. De bestuursleden hebben het pakket persoonlijk bij alle leden langs gebracht.

Jaarrekening en kascommissie
Met dank aan Van der Laan Accountants is de jaarrekening opgemaakt. Zowel 2019 als 2020 waren financieel gezien prima jaren. De contributie is netjes betaald en – met name omdat er weinig kon worden uitgegeven aan bijeenkomsten – het eigen vermogen is met 7.600 euro toegenomen. De kascommissie, bestaande uit Ron Karels en Ron Verschoor, heeft de boekhouding ingezien en goedgekeurd. Beide Rons hebben zich beschikbaar gesteld om ook in 2021 plaats te nemen in de kascommissie.

Begroting 2021
Penningmeester Piet de Geus voorziet dat in 2021 een bedrag van 5000 euro kan worden toegevoegd aan de reserves, omdat er nog steeds minder bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd. Op de begroting zal een post verschijnen met betrekking tot de fusie van de bedrijfsverenigingen BKL, AOL en BKHHW. Hiervoor wordt een bedrag van 5000 euro gereserveerd.

Bestuur
In 2019 en 2020 zijn bestuursleden Frans Kramer, Desiree Blom, Piet de Geus en Michiel van Overbeek afgetreden. Zij stelden zich alle vier herkiesbaar en zijn tijdens de ALV herbenoemd.

Tot slot
2020 was een jaar dat het uiterste van onze ondernemersvaardigheden heeft gevraagd, maar waarin we als vereniging desondanks flinke stappen voorwaarts hebben gemaakt. Ook het jaar 2021 stelt ons weer voor de nodige uitdagingen. Met elkaar zijn we in staat om hier doorheen te komen. Samen houden we vertrouwen in de toekomst en gaan we op volle kracht vooruit.