Monitor arbeidsmarkt Noord-Holland: een recordaantal banen

De provincie Noord-Holland heeft een overzicht gemaakt van de meest actuele cijfers van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. In deze Monitor arbeidsmarkt 2019 geeft de provincie onder andere inzicht in de groei van de bevolking, de werkloosheid en leerlingenaantallen. Het overzicht laat zien dat Noord-Holland in 2018 een recordaantal van 1.581.000 banen telde.

De provincie vindt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt belangrijk voor de economie. Om inzicht te geven in de ontwikkelingen in Noord-Holland publiceert de provincie jaarlijks de actuele cijfers van de Noord-Hollandse arbeidsmarkt.

Naar 3,2 miljoen in 2040
De Noord-Hollandse bevolking groeit naar verwachting van 2,8 miljoen naar 3,2 miljoen in 2040. De bevolking groeit door buitenlandse migratie en natuurlijke aanwas. Dat gebeurt in alle deelregio’s behalve in de Kop van Noord-Holland. De potentiële beroepsbevolking tussen 15-74 jaar is 2,15 miljoen. Een deel hiervan is niet actief: 617.000 inwoners. Dit zijn onder meer niet-uitkeringsgerechtigden (NUG) en onbenut arbeidspotentieel zoals deeltijdwerkers. De beroepsbevolking komt daarmee op 1,53 miljoen in 2018.

Groei aantal leerlingen vanaf 2030
Het onderwijs heeft in de meeste regio’s te maken met licht afnemende leerlingenaantallen in de periode 2020-2030, maar de bevolkingsgroei zorgt naar verwachting voor groei van het aantal leerlingen in 2030-2040. Het aantal basisschoolleerlingen in Noord-Holland neemt daarmee toe van 240.000 in 2019 tot ruim 283.000 in 2040.Het aantal leerlingen op het voorgezet onderwijs neemt in dezelfde periode toe van 158.000 tot bijna 168.000. De bevolkingsgroei zorgt daarmee op lange termijn voor meer leerlingen en potentiële beroepsbevolking. 

Banengroei
Het aantal banen groeide relatief fors in de regio’s Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Gooi en Vechtstreek. De banengroei is in alle sectoren aanwezig, maar piekt bij onderwijs (7,9%) en de bouw (5,9%).

Dalende werkloosheid
Het werkloosheidspercentage daalt sinds 2014. In 2018 is 3,9% van de beroepsbevolking werkloos (60.000). De arbeidsmarkt is erg krap bij een frictiewerkloosheid van 5%. De werkloosheid is het hoogst onder jongeren en laagopgeleiden, maar daalt hier ook sterk. Ook daalt het aantal lopende WW-uitkeringen. In Groot-Amsterdam is het aantal WW-uitkeringen zelfs sterk gedaald.

Veel vacatures
Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er veel vacatures. Het aantal vacatures voor personeel in de techniek en ICT blijft toenemen. Er zijn nog ruim voldoende vacatures voor personeel in taalkundige en creatieve beroepen.